گزارش های تصویری و خبرهای کمیسیون معین

- هفتاد و چهارمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی نقشه برداری در سازمان نقشه برداری کشور برگزار شد.
- طرح الزام یک ساختار هماهنگ کننده در کاداستر کشور در چهارمین نشست تخصصی گروه‌کاری تدوین احکام پیشنهادی برای درج در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در راستای اجرای قانون جامع حدنگار(کاداستر) ذیل کمیسیون معین شورای‌عالی نقشه‌برداری 
- تدوین احکام پیشنهادی برای درج در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در راستای اجرای قانون جامع حدنگار(کاداستر)در اولین نشست تخصصی گروه‌کاری کمیسیون معین شورای عالی نقشه برداری
- احکام مرتبط با ماده 9 قانون حدنگار کشور در قانون برنامه هفتم توسعه کشور پس از تصویب در کمیسیون معین به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می‌شود.
- مصوبات کمیسیون معین روی میز شورای عالی نقشه‌برداری : دستگاههای اجرایی فارغ از بخشی‌نگری با هدف توسعه حوزه نقشه‌برداری کشور همگام باشند.
- ضرب العجل کمیسیون معین شورای عالی نقشه‌برداری به دستگاه‌های مشمول ماده 9 قانون حدنگار : گزارش اقدامات و چالش‌های دستگاه‌های مشمول حدنگار ظرف دو هفته به دبیرخانه شورای عالی ارسال شود.
- کمیسیون معین بستر فنی و تخصصی برای بهبود فرآیند قانون جامع حدنگار است.
- دستگاه‌های مشمول ماده 9 قانون حدنگار کشور اقدامات خود را با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر و رفع موانع موجود، در کمیسیون معین شورای‌عالی نقشه‌برداری گزارش میدهند.
- شصت و پنجمین نشست اعضای کمیسیون معینشورای‌عالی نقشه‌برداری در سازمان نقشه‌برداری کشور برگزار شد.
- تصویب اولیه سند چشم‌انداز، اهداف و راهبردهای نظام نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی کشور در افق 1420 در شصت و چهارمین  جلسه کمیسیون معین
- دومین نشست پیرامون نهایی‌سازی سند چشم‌انداز،اهداف و راهبردهای نظام نقشه‌برداری کشور در افق  1420 در شصت و سومین جلسه کمیسون معین برگزار شد.
- بررسی پیش‌نویس سند چشم‌انداز، اهداف و راهبردهای نظام نقشه‌برداری کشور و مدل مفهومی الگوی SDI استانی توسط اعضای کمیسیون
-پیش نویس سند چشم‌انداز، اهداف و راهبردهای نظام نقشه‌برداری کشور و لزوم هم افزایی بین دستگاه ها در حوزه شبکه های GNSS
 - هدف از سند چشم انداز نقشه راه نقشه برداری ارائه شده از سوی کمیسیون معین پیشگیری از دوباره کاری و سردرگمی فعالین حوزه نقشه برداری است
-بررسی پیش نویس پیشنهادی آئین نامه تعیین وظایف، مقررات و اعضای شورای عالی نقشه برداری

- تأکید کمیسیون اصل 90 مجلس شواری اسلامی بر تقویت جایگاه شورای عالی نقشه برداری کشور/لزوم بررسی اقدامات ملی دستگاه های اجرایی کشور در حوزه مهندسی نقشه برداری در کمیسیون معین