نظرسنجی

 

شکایات

گام شماره 1
فرم ثبت شکایت سازمان نقشه برداری کشور در اجرای ماده 25 قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد و در راستای افزایش رضایت مشتریان راه اندازی گردیده است. کلیه شهروندان، مشتریان و همکاران گرامی می توانند شکایت خود را در این صفحه ثبت نموده و گروه ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات، پاسخگویی و رسیدگی به این شکایات را به عهده دارد. رویه ثبت و پاسخگویی به شکایات به گونه ای است که شهروندان با ورود به منوی شکایات و ثبت شکایت خود، شماره پیگیری دریافت می نمایند. شکایت واصله مورد رسیدگی قرار گرفته و حداکثر تا 10 روزکاری نسبت به ارائه پاسخ در زیرمنوی پیگیری شکایت قابل مشاهده خواهد بود.
گام شماره 2