1. -       تعیین، معرفی و ارائه سطح مبنای مسطحاتی، ارتفاعی و ثقلی کشور و بهروزنگهداری آن به‌منظور ارائه خدمات مربوطه به کاربران.
 2. -       انجام مطالعات نیازسنجی و تحلیل بازار حوزه ژئودزی و نقشه‌برداری زمینی.
 3. -       همکاری در تدوین سیاست‌ها و همچنین برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت کشور در حوزه ژئودزی و نقشه‌برداری زمینی.
 4. -       برنامه‌ریزی، هدایت، اجرا و نظارت بر عملیات میدانی شبکه‌های مبنایی و موردی کشور و پردازش و محاسبات مرتبط.
 5. -       راهبری، طراحی، ایجاد، به‌روزنگهداری و توسعه شبکه ایستگاه‌های دائمی ژئودینامیک و GNSS به‌منظور تعیین و ارائه چارچوب مرجع مختصات کشور، ارسال تصحیحات تعیین موقعیت آنی و پایش جابجایی‌های پوسته زمین.
 6. -       راهبری، طراحی، ایجاد و به‌روزنگهداری شبکه‌های مبنای ارتفاعی و ترازیابی دقیق با درجات مختلف به‌منظور تعیین و ارائه چارچوب مرجع ارتفاعی مورد نیاز پروژه‌های اجرایی و نقشه‌برداری و بررسی تغییرات ارتفاعی پوسته زمین در کشور.
 7. -       راهبری، طراحی، ایجاد و به‌روزنگهداری داده‌ها و شبکه‌های مبنایی ثقل‌سنجی با درجات مختلف و خط کالیبراسیون ملی ثقل‌سنجی به‌منظور تعیین و ارائه چارچوب مرجع ثقلی و بررسی تغییرات شتاب‌ثقل در کشور.
 8. -       راهبری، طراحی، ایجاد و به‌روزنگهداری شبکه‌های مبنایی چندمنظوره ژئودزی شامل داده‌های ترازیابی دقیق، ثقل‌سنجی، تعیین موقعیت دقیق GNSS، مشاهدات نجومی و سایر مشاهدات ژئودتیکی با دقت‌های مختلف در کشور.
 9. -       راهبری و گردآوری اطلاعات توصیفی و گویاسازی با هدف تولید و بازنگری نقشه‌های پوششی و شهری در مقیاس‌های مختلف و به‌روزنگهداری بانک اطلاعات توصیفی عوارض، معابر و اماکن شهری.
 10. -  مدل‌سازی میدان‌ثقل زمین بر اساس مشاهدات زمینی و ماهواره‌ای به‌منظور تعیین مدل ژئویید محلی دقیق و انجام مطالعات تحقیقاتی.
 11. -  پایش مستمر تغییرات پوسته زمین، داده‌های ثقل، فضایی،  ماهواره‌ای و تکنیک تداخل‌سنجی راداری و انجام مدلسازی مربوطه به‌منظور تهیه نقشه مخاطرات (فرونشست، سیل، زمین‌لرزه، آتشفشان و ...) مورد استفاده در پروژه‌های اجرایی و عمرانی کشور و مباحث مدیریت بحران.
 12. -  مشارکت در راهبری سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در حوزه نقشه‌برداری زمینی و به‌روزنگهداری  شبکه‌های مبنایی و GNSS.
 13. -  همکاری در تهیه و تدوین استاندارد‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به یکسان‌سازی فعالیت‌های ژئودزی و نقشه‌برداری زمینی در سطح کشور.
 14. -  عضویت و مشارکت با نهادهای ملی و بین‌المللی به‌منظور ارتقاء و گسترش فعالیت‌های مرتبط با ژئودزی و نقشه‌برداری زمینی از جمله کمیته‌های ملی مرتبط با زمین لرزه و فرونشست.
 1. -  بررسی و به‌کارگیری روش‌های نوین و تکنیک‌های جدید مشاهداتی، گردآوری داده، محاسبات و مدلسازی در امور مربوط به ژئودزی در راستای اصلاح و بهبود مستمر و تضمین کیفیت محصولات و خدمات.