1. -       طراحی، راهبری و اجرای عملیات هیدروگرافی ساحلی و فراساحلی به‌منظور تهیه چارت‌های ناوبری دریایی از آب‌های تحت حاکمیت کشور.
 2. -       انجام مطالعات نیازسنجی و تحلیل بازار حوزه هیدروگرافی.
 3. -       همکاری در تدوین سیاست‌ها و همچنین برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت کشور در حوزه هیدروگرافی.
 4. -       طراحی، راهبری و اجرای عملیات نمونه‌برداری از بستر دریا، اندازه‌گیری پارامترهای فیزیکی آب و انجام عملیات جریان‌سنجی.
 5. -       طراحی، راهبری، توسعه و نگهداری شبکه پایش جزرومد و تراز آب دریای کاسپین، خلیج فارس و دریای عمان و آنالیز داده‌های جزر و مدی، مدلسازی، پیش بینی جزرومد و انتشار جداول مربوطه.
 6. -       ایجاد و توسعه شبکه هشدار سونامی در سواحل کشور و مشارکت در مدیریت مخاطرات دریایی.
 7. -       تعیین مبنای ارتفاعی کشور و کنترل جابجایی پوسته‌ی زمین در ایستگاه‌های جزرومدی.
 8. -       نگهداری و راهبری شناورهای سازمان و نظارت بر تعمیرات جزئی، اساسی و دوره‌ای آن.
 9. -       برداشت عوارض ساحلی و خط ساحل از طریق برداشت مستقیم و تصاویرهوایی- ماهواره‌ای.
 10. -  پایش تغییرات تراز آب دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای.
 11. -  پردازش داده‌، تهیه و به‌روزرسانی چارت‌های دریایی در مقیاس‌ها (باندهای کاربری) و فرمت‌های مختلف و کنترل و انتشار چارت‌ها از طریق کمیته ملی هیدروگرافی.
 12. -  تعیین سطح متوسط دریا، توپوگرافی دینامیکی دریا، ژئوئید و جریان‌های دریایی با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای.
 13. -  طراحی و راهبری کاداستر دریایی کشور با مشارکت سایر دستگاه‌های ذیربط.
 14. -  مشارکت در ایجاد زیرساخت داده‌های مکانی دریایی (MSDI) در چارچوب SDI ملی کشور.
 15. -  مشارکت در راهبری سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های ساحلی در حوزه نگهداری ایستگاه‌های پایش تراز دریا (جزرومدی).
 16. -  همکاری در تهیه و تدوین استانداردها و دستورالعمل‌های لازم در زمینه هیدروگرافی، پایش تراز آب دریا و تهیه چارت‌های دریایی.
 17. -  بررسی و به‌کارگیری روش‌های نوین و تکنیک‌های جدید مشاهداتی، گردآوری داده، محاسبات و مدلسازی در امور مربوط به هیدروگرافی و امور جزرومدی در راستای اصلاح و بهبود مستمر و تضمین کیفیت محصولات و خدمات.
 18. -  عضویت و مشارکت با نهادهای ملی و بین‌المللی به‌منظور ارتقاء و گسترش فعالیت‌های مرتبط با هیدروگرافی از جمله کمیته ملی هیدروگرافی، سازمان جهانی هیدروگرافی (IHO) و سازمان جهانی اقیانوس‌شناسی (IOC).
 19. -  جریان‌سنجی آب‌های ساحلی کشور.