قوانین و مقررات مربوط به کمیسیون معین

برگزاری جلسات کمیسیون معین و تکالیف اعضا و دبیرخانه:

- شرح وظایف کمیسیون معین بررسی و اظهار نظر در مورد دستور کار جلسات شورای عالی و ارائه گزارش در خصوص مواردی می باشد که از طرف شورای عالی نقشه برداری به کمیسیون معین ارجاع می شود.
 - جلسات کمیسیون معین هرماه حداقل یک بار تشکیل می گردد.
- جلسات کمیسیون معین با حضور رئیس کمیسیون معین و نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت می یابد.
- مصوبات کمیسیون معین با کسب اکثریت نسبی آرای نمایندگان حاضر در جلسه معتبر است.
- شرکت اعضای کمیسیون معین در جلسات ضروری است و دبیرخانه شورای عالی نقشه برداری هر سه ماه یکبار وضعیت حضور و غیاب اعضای کمیسیون معین را طی گزارشی به اطلاع شورای عالی می رساند.
- نمایندگان دستگاه های اجرایی عضو کمیسیون معین موظف هستند مدارک، مستندات و صورتجلسات کمیسیون معین را به اطلاع نماینده دستگاه مربوطه در شورای عالی برسانند.
- بنا بر نیاز و به درخواست هریک از اعضا کمیسیون با تایید رئیس کمیسیون معین، حضور کارشناسان مطلع متناسب با موضوع بدون حق رای در جلسات کمیسیون معین بلامانع می باشد.