مهندس احمد ابوطالبی
مدیر کل نقشه برداری هوایی و فضایی
تلفن مستقیم:63182252
فکس:66071061
داخلی :2252و2546

مهندس نعمت اله حبشی
معاون نقشه برداری هوایی و فضایی
داخلی: 2289

مهندس علیرضا عمادیان مهر
رئیس اداره عکسبرداری هوایی و هوانوردی
شماره داخلی:2307و2713

مهندس سمیه طحان پور
رئیس اداره پردازش
شماره داخلی:2225

مهندس منصور حسن پور
رئیس اداره ادیت و تبدیل
شماره داخلی:2240

مهندس اکرم جعفرآقائی
رئیس اداره مثلث بندی
شماره داخلی:2386