دکتر سید عبدالرضا سعادت میر قدیم
مدیرکل نقشه برداری زمینی و بنیادی
تلفن:02166071098
داخلی:2425

مهندس سیاوش عربی
معاون اداره کل نقشه برداری زمینی و بنیادی
داخلی: 2445

دکتر حمیدرضا نانکلی
رئیس اداره ژئودزی و ژئودینامیک
داخلی:2426

دکتر معصومه آمیغ پی
رئیس اداره ترازیابی دقیق و پردازش تصاویر راداری
داخلی:2730

مهندس علی طالبی
رئیس اداره نقشه برداری زمینی
داخلی: 2431

مهندس حمیده چراغی
رئیس اداره فیزیکال ژئودزی
داخلی: 2466

مهندس آرتین هوانسیان
رئیس اداره اطلاعات توصیفی
داخلی 2431