مهندس علی صفایی
مدیر خدمات فنی

تلفن: 02166071100
داخلی: 2448

مهندس غلامعلی کریمی
معاون مدیریت خدمات فنی
داخلی:2322

مرضیه تیموری
رییس اداره تمرکز مدارک فنی
داخلی 2408

سعید موسوی
رییس اداره عکاسی و رقومی سازی تصاویر
داخلی 2226

فاطمه مشتاقی‌نژاد
رییس اداره امور بازاریابی و مشتریان
داخلی 2415

زهرا علی اکبریان

رییس اداره سفارشات و قراردادها

پاسخگویی بخش فروش غیرحضوری
تلفن مستقیم: 66071105