مهندس اشرف السادات قریشی
سرپرست  برنامه‌ریزی، بودجه و پژوهش
داخلی :2550

مریم داداشی
رئیس گروه برنامه ریزی وهماهنگی امور دستگاه ها
داخلی: 2428

مهدی آرزوجی
رییس گروه هماهنگی نظارت بر اجرای بودجه
داخلی :2463

فاطمه شیرعلیان
رییس گروه تنظیم بودجه عملیاتی و تلفیق
داخلی:2721

شاهین رفیعی
رییس گروه پژوهش و توسعه
داخلی:2462