دکتر علی مدد
مدیر کل سامانه های ملی و زیرساخت های اطلاعات مکانی
تلفن: 02166071070
داخلی: 2267

مهندس مهدی سعیدی انجله
معاون اداره کل سامانه ها و زیرساخت های اطلاعات مکانی
تلفن داخلی: 2268

دکتر نیما قاسملو
رئیس اداره آماده سازی داده های مکانی
تلفن داخلی : 2266

مهندس سعید علی نژاد قمی
رئیس اداره آماده سازی داده های مکانی
تلفن داخلی:2292