مهندس علیرضا ظفردیزجی
مدیر کل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل
تلفن:02166071117
داخلی:2293

حسین گل محمدی
 معاون مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل
داخلی: 2567

مریم صادقی
رئیس اداره روابط عمومی و نظارت بر انتشارات
داخلی 2454

مهندس حامد مرادیان
رئیس گروه افکارسنجی و همکاری های علمی بین المللی
داخلی 2450

یوکابه شاعی مقدم
رئیس گروه ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات
داخلی: 2213

دکتر فریبا نوروزی
رئیس گروه شوراها و کمیته ها
داخلی: 2217

زهره دانیاری
رئیس گروه امور استان‌ها
داخلی 2505