خدیجه صفدری
مدیر کل توسعه منابع، تحول اداری و پشتیبانی
تلفن: 02166071040
داخلی: 2377

روح الله بابایی صالح
معاون اداره کل توسعه منابع، تحول اداری و پشتیبانی

محدثه خرمی
رئیس گروه توسعه سرمایه انسانی
داخلی 2353

تبسم مظاهری
رئیس اداره تدارکات و سفارشات خارجی
داخلی 2367

نسیم عزیزیان‌کهن
رئیس گروه سیستمها و بهره‌وری
داخلی:2343

لاله قره بگلو
رئیس اداره کارگزینی
داخلی:2354

عباس بیات
سرپرست اداره دبیرخانه
داخلی: 2407

جواد هوشور
رئیس اداره رفاه
داخلی:2325

مجتبی صادقی
رئیس اداره نظارت بر امور عمرانی
داخلی:2366

هادی تقی زاده تفرشی
مسئول واحد خدمات عمومی و ترابری داخلی:2360 و 2335