شرح‌ وظایف کمیسیون معین

 بررسی و اظهار نظر در خصوص دستور کار جلسات شورای عالی و  وظائف ارجاعی از طرف شورای عالی نقشه ‌برداری منجمله:

    -تهیه پیش‌نویس سیاست‌ها و راهبردهای کلی در امور مربوط به مهندسی نقشه‌برداری و ارائه آن به شورای عالی
    -بررسی و اعلام نظر در مورد روش‌ها و راهکارهای ایجاد هماهنگی در مجموعه فعالیت‌هایی که به مهندسی نقشه‌برداری مربوط می‌شود.
    - بررسی و اعلام نظر در مورد برنامه‌های کلی و طرح‌های ملی بخش مهندسی نقشه‌برداری کشور
    - بررسی و اعلام نظر در مورد نیاز بخش عمومی و خصوصی به نیروهای انسانی متخصص، سخت‌افزار و نرم‌افزار در بخش مهندسی نقشه‌برداری کشور براساس برنامه‌های تایید شده و ارائه گزارش به شورای عالی
    - بررسی و اعلام نظر در مورد راهکارهای کمک به اعتلا و ارتقای سطح علمی و فنی مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی در کشور
    - بررسی و اعلام نظر در مورد راهکارهای ایجاد ارتباط با مجامع، سازمان‌ها و گردهمایی‌های ذیربط داخلی و خارجی
    - بررسی  و اعلام نظر در مورد راهکارهای حمایت از فعالیت‌های تحقیقاتی و تولیدات داخلی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مرتبط با نقشه‌برداری کشور
    - بررسی و اعلام نظر در مورد آیین‌نامه‌های مربوط به نظارت و کنترل فنی، قیمت‌های مبنا، تعرفه‌های خدمات فنی و نحوه ارجاع کار در بخش مهندسی نقشه‌برداری کشور و تهیه پیشنهاد اصلاحیه جهت ارائه به شورای عالی
   - تهیه گزارش ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و موسسات دولتی در اجرای برنامه‌های ملی در بخش مهندسی نقشه‌برداری کشور
    - بررسی و اعلام نظر پیرامون لوایح، قوانین  و مقررات جاری و پیشنهادی در بخش مهندسی نقشه‌برداری کشور و ارئه پیشنهادات اصلاحی به  شورای عالی
   - ارائه پیشنهاد در خصوص ایجاد هماهنگی و حسن روابط بین سازمان‌های ذی ربط با رعایت مقررات در بخش مهندسی نقشه‌برداری کشور
   - بررسی و اعلام نظر در مورد موارد اختلاف میان موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های ذیربط در بخش مهندسی نقشه‌برداری کشور، ارجاع شده از طرف شورای عالی
   - تهیه آیین‌نامه داخلی کمیسیون معین برای تصویب در شورای عالی
   - ارائه پیشنهاد بازنگری در شرح‌وظائف، اهداف و اعضا شورای عالی و آیین‌نامه داخلی ارجاعی از طرف شورای عالی