لطفاً ایده های خود را برای بهتر شدن برنامه، مشکلات و مسائل مرتبط یا باگ های برنامه بنویسید.