اهداف و وظایف سازمان

 
 
اهداف سازمان

•گسترش و بهبود داده های مبنایی، چارچوبهای مرجع و زیرساخت داده های مکانی برای مشارکت مؤثر در برنامه ریزی و توسعه پایدار کشور ؛ 
•تحکیم مرجعیت سازمان در تدوین و توسعه استانداردها و الزامات فنی به منظور تضمین کیفیت، تعامل پذیری و پایایی؛
•ارتقای تعاملات برون سازمانی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی به منظور افزایش اثرگذاری سازمان؛
•افزایش سطح تعاملات اجتماعی سازمان در راستای  شناخت متقابل سازمان و جامعه؛
•گسترش فعالیت های پژوهشی سازمان با تأکید بر تحقیقات کاربردی و توسعه ای؛
•پیشنهاد و پیگیری تصویب قوانین و مقررات به منظور تقویت نقش حاکمیتی سازمان؛
•ایفای نقش کلیدی در پیش آگهی و مدیریت بحران؛
•ارتقای نقش سازمان نقشه برداری در نظام فنی و اجرایی کشور؛
•تسهیل و تسریع دسترسی عموم به محصولات و خدمات مختلف سازمان؛
•توسعه و بروز رسانی فن آوری ها و محصولات جدید؛
•توسعه منابع درآمدی پایدار؛
•ارتقای سازمان به سازمانی چابک، یادگیرنده و بهره ور .

وظایف

•طراحی و اجرای عملیات نقشه برداری بنیادی از قبیل ایجاد شبکه های سراسری ژئودزی، ترازیابی دقیق، ثقل سنجی و ژئودینامیک؛
•بروز رسانی نقشه های مبنایی کشور در مقیاس 1:25،000 و مقیاس های دیگر در راستای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور؛
•تعیین و بهبود سطوح مبنای نقشه برداری از قبیل: ژئویید ملی و محلی، بیضوی های مقایسه، سطوح مبنای ارتفاعات و سیستم های تصویر مناسب؛
•ایجاد ایستگاههای دائمی تعیین موقعیت ماهواره ای، فضایی و ارائه خدمات مربوط؛
•تهیه نقشه های مورد نیاز و بروز رسانی آنها برای طرحهای عمرانی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و بخش خصوصی؛
•انجام عکسبرداری های هوایی و تهیة فیلم، تصویر رقومی و پردازش های مربوط مورد نیاز دستگاههای دولتی و بخش خصوصی؛
•طراحی و ایجاد سیستم های اطلاعات مکانی(GIS)، سیستم های اطلاعات زمینی (LIS) و تشکیل پایگاه داده های توپوگرافی ملی (NTDB)؛
•عملیات آب نگاری (هیدروگرافی) شامل تهیة چارتهای مبنایی و موردی، جمع آوری و پردازش اطلاعات جزر و مدی ، پیش بینی و تهیة جداول جزر و مدی؛
•طرح و اجرای پروژة اطلس ملی ایران و اطلس های موضوعی و به روز رسانی و بازنگری آنها؛
•گردآوری و بایگانی اطلاعات جغرافیایی و نسخة اصلی نقشه ها به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی؛
•اعمال ممیزی های کیفی فعالیت های نقشه برداری؛
•تهیه و تدوین استانداردها و دستورالعمل های لازم برای ایجاد یکپارچگی و انسجام در مراحل کار فنی و اجرایی سازمان و سایر موسسات و نهادهای فعال در عرصه های مرتبط؛
•نظارت و کنترل کیفی بر تمام فعالیت های تهیة نقشه در موسسات و بخش های دولتی و خصوصی طبق استانداردهای بین المللی؛
•عضویت در انجمن های علمی و فنی بین المللی و منطقـه ای در زمینـه هـای علـوم مهندسی نقشه برداری با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛
•همکاری با مجامع علمی- فنی داخل و خارج و تبادل اطلاعات با این مجامع؛
•برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های مهندسی نقشه برداری در حیطة مقررات مربوط؛
•برگزاری کنگره ها، کنفرانس ها و سمینارهای مرتبط بـــا مهندسی نقشه برداری در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی و شرکت در همایش های داخلی و خارجی ذیربط؛
•همکاری لازم برای تحقق وظایف شورای عالی نقشه برداری.
•تهیه، تالیف و انتشار نقشه های توپوگرافی در مقیاس های مختلف با استفاده از اطلاعات گردآوری شده به روش های زمینی، فتوگرامتری و یا جنرالیزه اطلاعات موجود.
•طراحی، اجرا، به روز رسانی و انتشار نقشه های موضوعی.
•تدوین، طراحی، اجرا، به روز رسانی و انتشار اطلس های ملی، منطقه ای و موضوعی.
•طراحی، اجرا و انتشار انواع نقشه های موضوعی و گردشگری. 
•طراحی، تولید و انتشار انواع محصولات کارتوگرافی مانند مدل سه بعدی و نقشه های سه بعدی.
•نگهداری، به روز رسانی و تکمیل پایگاه ملی نام های جغرافیایی ایران.