اداره نظارت نقشه برداری زمینی

نظارت و کنترل فنی بر عملیات نقشه‌برداری زمینی شامل

-نقشه‌های توپوگرافی اعم از منطقه‌ای، شهری و باندی(شامل مسیرها، خطوط انتقال و ...)
-تهیه پروفیل ‌های طولی و عرضی
-نقاط کنترل زمینی عکسی
-نقشه های پایه مورد نیازکاداستر شهری و غیر شهری
 

مراحل انجام کار

-بررسی فنی قراردادها
-نظارت حین کار پروژه‌ها
-دریافت پرونده‌ها و مستندات پروژه‌های زمینی و فتوگرامتری
-کنترل محاسبات پرونده‏ های زمینی و فتوگرامتری
-کنترل گویاسازی
-کنترل صحرایی پروژه‌ها
-تهیه صورت‌ وضعیت نهایی پروژه‌هااداره نظارت نقشه برداری هوایی

نظارت و کنترل فنی بر عملیات نقشه‌برداری هوایی و فضایی

-تبدیل عکس‌های هوایی به نقشه و تهیه انواع نقشه‌های برداری و تصویری
-پردازش تصاویر هوایی و ماهواره ای و انجام تصحیحات هندسی
-رفع جابجایی ناشی از اختلاف ارتفاع و انجام تصحیحات طیفی
-استخراج اطلاعات از داده‌های هوایی
-تهیه مدل ارتفاعی رقومی و ارتوفتوموزاییک
-فتوگرامتری پهپاد
 

مراحل انجام کار

-بررسی فنی قراردادها
-دریافت پرونده‌ها و مستندات پروژه‌ها
-کنترل مثلث‌بندی
-نظارت دستگاهی
-کنترل هوایی
-کنترل پردازش تصاویر
-تهیه صورت‌وضعیت نهایی پروژه‌ها
 اداره نظارت آبنگاری

نظارت و کنترل فنی بر عملیات نقشه‌برداری دریایی شامل

-تهیه نقشه بستر دریاچه ها
-تهیه نقشه مخزن سدها و تعیین میزان رسوب
-تهیه مقاطع طولی و عرضی رودخانه‌ها

 

نظارت و کنترل فنی بر عملیات میکروژئودزی شامل

-طراحی، مشاهدات، محاسبات و آنالیز جابجایی شبکه‌های ژئودتیک برای - رفتارسنجی‌سازه‌ها (‌شامل سدها، برج‌ها، تونل‌ها، پل‌ها و...) و مناطق زمین لغزشی

 

مراحل انجام کار

-بررسی فنی قراردادها
-نظارت حین کار پروژه‌ها
-دریافت مدارک
-کنترل محاسبات
-کنترل صحرایی پروژه‌ها
-تهیه صورت‌وضعیت نهایی پروژه‌هااداره نظارت سامانه های اطلاعات مکانی

نظارت و کنترل فنی سیستم‌های GIS شامل

-طراحی و ایجاد سیستم‌های اطلاعات مکانی
-جمع‌آوری و آماده‌سازی اطلاعات مکانی به‌منظور ورود به سیستم اطلاعات مکانی
-آماده‌سازی و  GISReady  داده‌ها به‌منظور ورود به سیستم اطلاعات مکانی
-نظارت بر نقشه‌های NTDB در مقیاس 1:25000 سازمان نقشه‌برداری کشور
-نظارت برShapefile های تهیه شده از نقشه‌های 1:25000
-کنترل پروژه‌های موردی سامانه‌های اطلاعات مکانی
-کنترل پایگاه داده مکانی و پروژه‌های SDI
 

مراحل انجام کار

-دریافت پرونده‌ها و مستندات پروژه‌ها
-کنترل پروژهای ارسالی انطباق آنها با دستورالعملهای موجود
-ارسال به مدیریت خدمات فنی جهت آرشیو نمودن نقشه های فاینال اداره نظارت عملیات کارتوگرافی

نظارت و کنترل فنی بر عملیات کارتوگرافی شامل

-نقشه‌های 1:25000 پوششی کشور
-در نحوه اجرای جنرالیزاسیون نقشه‌های 1:50000 و 1:100000 و 1:250000 از نقشه‌های 1:25000
-نقشه‌های موضوعی
-نقشه‌های بزرگ‌مقیاس

-نظارت کارتوگرافی بر نقشه‌های جنرالیزه شده

 

مراحل انجام کار

-دریافت پرونده‌ها و مستندات پروژه‌ها
-کنترل پروژهای ارسالی انطباق آنها با دستورالعملهای موجود
-ارسال به مدیریت خدمات فنی جهت آرشیو نمودن نقشه های فاینال گروه استاندارد

فعالیتهای گروه استاندارد شامل:

-برنامه ریزی و راهبری تدوین و بازنگری استانداردها و دستورالعمل‌های اطلاعات مکانی و انتشار آنها
-افزایش تعداد و تنوع گروه‌های ذی‌نفع مشارکت‌کننده شامل: سازمان‌های متولی تولید داده، بخش خصوصی، تشکل‌های علمی و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها، کاربران و ...
-همکاری با نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه جهت ابلاغ دستورالعمل های فنی  اطلاعات مکانی مرتبط با پروژه های عمرانی در کشور
-همکاری باسازمان ملی استاندارد– بخش تدوین استاندارد های ملی و راهبری کمیته ملی نقشه و اطلاعات مکانی
-همکاری با سازمان ملی استاندارد- بخش استاندارد های بین المللی ، دبیرخانه کمیته فنی متناظرایزو TC211
 

مراحل انجام کار

-تهیه عناوین استانداردها و دستورالعملهای جدید و مورد نیاز
-تهیه شرح خدمات شامل عناوین لازم و هزینه و زمان و پیشنهاد افراد دارای صلاحیت
-تصویب موضوعات در شورای فنی
-اجرا
-نظارت و دریافت نظرات ذینفعان
-ابلاغ و انتشار
-پیگیری ابلاغ و انتشار از طریق نظام فنی سازمان برنامه وبودجه و یا سازمان ملی استاندارد در صورت نیاز
 
 
 
اداره امور قراردادهای نظارتی