آیین‌نامه‌ها و اسناد بالادستی کمیسیون معین

متعاقب ابلاغ آیین‌نامه شرح وظایف شورای عالی نقشه برداری در یکصد و ششمین جلسه شورای عالی در تاریخ 1382/2/16 آیین‌نامه داخلی شورا نیز مشتمل بر 21 بند و 5 تبصره تصویب شد.

بعد از گذشت چهار سال در یکصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی نقشه‌برداری در تاریخ 1386/12/14 با استناد به بند (س) ماده (2) آیین‌نامه تعیین وظایف، مقررات و اعضای شورای عالی نقشه‌برداری کشور، و اجرای بند (4) صورتجلسه یکصد و سیزده شورای عالی نقشه‌برداری، آیین‌نامه داخلی مورد بازبینی قرار گرفت و کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون معین شورای عالی نقشه‌برداری» به منظور تسریع و تسهیل در تحقق اهداف و وظایف شورای عالی و بررسی مقدماتی دستور جلسات شورای عالی به ریاست دبیر شورای عالی و متشکل از نمایندگان مطلع معرفی شده از سازمان‌ها و وزارتخانه‌های عضو شورا در کنار دو عضو از هیات علمی دانشگاه‌ها و نماینده نهادهای مدنی عضو در شورای عالی نقشه‌برداری تشکیل شد. این کمیسیون موظف گردید عنداللزوم و بر اساس نیازهای مقطعی تخصصی نسبت به تشکیل گروه‌های کاری با ماموریت مشخص اقدام نماید. تا پایان فروردین 1401 کمیسیون معین 63 جلسه رسمی و جلسات متعدد کارشناسی در قالب گروه‌های کاری تشکیل داده است.