سازمان نقشه برداری کشور 2 مرداد 1396 ساعت 13:18 https://www.ncc.gov.ir/fa/moarefi/1281/استاندارد-دستورالعملهای-مربوط-اطلاعات-توصیفی -------------------------------------------------- عنوان : استاندارد و دستورالعملهای مربوط به اطلاعات توصیفی -------------------------------------------------- متن : دستورالعمل و طبقه بندی و گویاسازی نقشه های بزرگ مقیاس 1:2000 نگارش 1 دستورالعمل طبقه بندی و گویاسازی نقشه های بزرگ مقیاس 1:500-1:1000-1:2000 نگارش 2 اسفند 90 دستورالعمل طبقه بندی ونام نگاری عوارض در نقشه ها و پایگاه اطلاعات توپوگرافی ملی 1:25000 سال1377 دستورالعمل طبقه بندی ونام نگاری عوارض در نقشه ها و پایگاه اطلاعات توپوگرافی ملی 1:50000 استاندارد پایگاه نامهای جغرافیایی شهریور 79