سازمان نقشه برداری کشور 3 آذر 1400 ساعت 11:04 https://www.ncc.gov.ir/fa/news/4809/مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-خرید-گیرنده-تعیین-موقعیت-دقیق-ماهواره-ای-gnss-آنتن-ژئودتیک-مربوطه-منظور-نوسازی-شبکه-ایستگاههای-دائمی-ژئودینامیک -------------------------------------------------- اداره کل زمین سنجی و نقشه‌برداری زمینی عنوان : مناقصه عمومی دو مرحله‌ای خرید گیرنده تعیین موقعیت دقیق ماهواره‌ای GNSS و آنتن ژئودتیک مربوطه به منظور نوسازی شبکه ایستگاههای دائمی ژئودینامیک -------------------------------------------------- متن : مناقصه عمومی دو مرحله‌ای خرید گیرنده تعیین موقعیت دقیق ماهواره‌ای GNSS و آنتن ژئودتیک مربوطه به منظور نوسازی شبکه ایستگاههای دائمی ژئودینامیک سازمان نقشه‌برداری کشور به عنوان متولی نقشه و اطلاعات مکانی در بخش غیرنظامی و نظارت بر فعالیتهای مربوطه مطابق ماده (11) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در نظر دارد به منظور نوسازی بخشی از شبکه ایستگاههای دائمی ژئودینامیک ایران مناقصه عمومی دومرحله‌ای از طریق بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با شماره درخواست 2000003162000005  نموده است. شرکت‌های واجد شرایط می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه ستاد مراجعه نمایند.   زمان انتشار در سایت: سه‌شنبه 02/09/ 1400 ساعت 11:00 آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: پنجشنبه 04/09/ 1400 ساعت 19:00 تاریخ جلسه توجیهی: یکشنبه 1400/09/14 ساعت 10:00 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد مناقصه: دوشنبه 09/15/ 1400 ساعت 19:00 زمان بازگشایی پاکتهای الف و ب: سه‌شنبه 09/16/ 1400  ساعت 10:00 زمان بازگشایی پاکت ج: یکشنبه 09/21/ 1400  ساعت 10:00