کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی از ساخت وب‌سرویس‌های مکانی مراکز بهداشتی حاوی کدپستی خبر داد:

ارائه وب‌سرویس‌های مراکز درمانی فاقد مختصات جغرافیایی، با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شرکت ملی پست و سازمان نقشه‌برداری کشور

15 دی 1400 ساعت 15:39

نگارنده : نیره اسمعیلی تکلیمی

پس از دریافت مراکز سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 1400/04/02، وب‌سرویس‌های مراکزسلامتی که دارای طول و عرض جغرافیایی بودند در ژئوپورتال ملی ارائه گردیدند. تعداد بسیاری از مراکز دریافت‌شده، فاقد مختصات جغرافیایی بوده‌اند. اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی اقدام به ساخت سرویس‌های این مراکز از طریق کد پستی آنها، با استفاده از وب‌سرویس‌های درگاه الکترونیک GNAF و با همکاری و مشارکت شرکت ملی پست نموده و تعداد 25000 رکورد جدید دیگر نیز به این مجموعه سرویس‌های مراکز درمانی ژئوپورتال ملی اضافه گردید.


به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‌برداری کشور، به نقل از مدیریت سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی، پس از دریافت مراکز سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 1400/04/02، وب‌سرویس‌های مراکزسلامتی که دارای طول و عرض جغرافیایی بودند در ژئوپورتال ملی ارائه گردیدند. تعداد بسیاری از مراکز دریافت‌شده، فاقد مختصات جغرافیایی بوده‌اند. اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی اقدام به ساخت سرویس‌های این مراکز از طریق کد پستی آنها، با استفاده از وب‌سرویس‌های درگاه الکترونیک GNAF و با همکاری و مشارکت شرکت ملی پست نموده و تعداد 25000 رکورد جدید دیگر نیز به این مجموعه سرویس‌های مراکز درمانی ژئوپورتال ملی اضافه گردید.

در تیرماه 1400, با همکاری دکتر شریفی، سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مسئول وب اپ ماسک، تعداد 90000 مرکز درمانی دراختیار اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی قرار گرفت. 25000 مرکز از این تعداد، داری مختصات جغرافیایی بوده که در تاریخ 1400/04/16، وب‌سرویس‌های آنها در ژئوپورتال ملی منتشر گردید و در اختیار عموم کاربران قرار گرفت. 

تعداد 25000 از مابقی مراکزی که فاقد مختصات جغرافیایی بودند با مشارکت شرکت ملی پست و دریافت مستندات فنی کاربری وب‌سرویس‌های ایشان، در درگاه خدمات الکترونیک GNAF، اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی موفق گردید از طریق تبدیل مشخصات کدپستی به مختصات جغرافیایی، وب‌سرویس‌های این مراکز را ایجاد و در ژئوپورتال ملی منتشرنماید. 

 این وب‌سرویس‌ها با آدرس زیر در اختیار کاربران قرار دارند:

http://217.218.133.165:9092/VB/vb/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=vb%3Avb_final&bbox=44.148709444%2C25.136840278%2C63.2482907807755%2C39.716896667&width=768&height=586&srs=EPSG%3A4326&format=application/openlayers
 


کد مطلب: 4915

آدرس مطلب: https://www.ncc.gov.ir/fa/news/4915/ارائه-وب-سرویس-های-مراکز-درمانی-فاقد-مختصات-جغرافیایی-همکاری-وزارت-بهداشت-درمان-آموزش-پزشکی-شرکت-ملی-پست-سازمان-نقشه-برداری-کشور

سازمان نقشه برداری کشور
  https://www.ncc.gov.ir