اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت های اطلاعات مکانی

اداره کل سامانه ها و زیرساخت های اطلاعات مکانی سازمان نقشه برداری کشور، مدیریتی است چابک، پیشرو و تعامل پذیر، موثر در تحقق اهداف سازمان نقشه برداری کشور به ویژه در راستای توسعه پایدار کشور، مرجع ارایه سرویس های مکانی بر خط و توزیع یافته از داده های مکانی و نقشه های سازمان نقشه برداری کشور به کاربران، مرجع راهبری و هماهنگی ایجاد پایگاه های داده های مکانی، متولی ساماندهی سامانه های اطلاعات مکانی ملی و استانی، مرجع هماهنگی و راهبری زیرساخت داده های مکانی در سطوح سازمانی، بخشی، شهری، استانی و ملی جمهوری اسلامی ایران.