1 .آیا اندکس محصوالت سازمان نقشه برداری کشور در دسترس عموم متقاضیان قرار دارد؟ پاسخ: تمامی اندکس های رقومی موجود در سازمان نقشه برداری کشور در سامانه رسا به آدرس: ir.gov.ncc.Rasa در دسترس عموم مردم و کاربران قرار دارد.

2 .در صورت نیاز به اطالعات تخصصی در هنگام ثبت درخواست چه باید کرد؟ پاسخ: به کارشناس رسمی منتخب خود مراجعه نمایید.

3 .منظور از شماره طرح و نوار چیست؟ پاسخ: شماره طرح: تمامی پرواز هایی که در سازمان نقشه برداری کشور به منظور تهیه عکس هوایی یا تصویر رقومی صورت می گیرد با یک شماره یکتا شناسایی می شوند. این شماره معموال شامل دوبخش سال) در سال های میالدی دو رقم و در سال های شمسی چهار رقم( و یک شماره که مربوط به پروژه در آن سال می باشد، میباشد. شماره نوار : نشانگر ردیف پروازی در هر طرح پرواز می باشد.

4 .نقشه های پوششی شامل چه مقیاس نقشه هایی است؟ پاسخ: این دسته از نقشه ها که کل سطح کشور را پوشش میدهند، ابتدا در دهه های هفتاد و هشتاد شمسی در مقیاس یک بیست و پنچ هزارم، به روش فتوگرامتری تهیه و سپس در مقیاسهای یک پنچاه هزارم، یکصد هزارم و یک دویست وپنچاه هزارم جنرالیزه شده است.

5 .تفاوت فرمت های JPG و GEOPDF در نقشه های پوششی در مقیاس 25000:1چیست؟ پاسخ: فرمت JPG دارای کیفیت پایین در حدود 250ddd بوده و دارای کاربردهای خاص می باشد. فرمت GEOPDF ،دارای کیفیت بسیار و زمین مرجع می باشد.

6 .آیا فرمت های قید شده در سامانه برای تمامی نقشه های غیر پوششی در آرشیو سازمان موجود است؟ پاسخ: خیر، فرمت های قید شده در سامانه برحسب مناطق مختلف، متفاوت می باشند و این گزینه توسط کارشناسان بررسی در صورت عدم وجود فرمت درخواستی، موضوع به نحوه پیش بینی شده در سامانه به اطالع متقاضی رسانده می شود.

7 .نقشه غیر پوششی شامل چه مقیاس نقشه هایی است؟ پاسخ: این دسته از نقشه ها پوشش سراسری نداشته و غالباً در مقیاسهای بزرگ و برای نواحی محدود و در زمانهای مختلف تهیه شده اند.

8 .منظور از زون در هنگام استفاده از گزینه UTM چیست؟ پاسخ: سامانه مختصات جهانی مرکاتور معکوس )system coordinate Mercator Transverse Universal )که به اختصار یوتیام )UTM )خوانده میشود، نوعی سیستم تصویر است که از دستگاه مختصات دکارتی دوبعدی جهت مشخص نمودن موقعیت بر روی سطح زمین بهره میگیرد. در سامانه یوتیام زمین، به 60 زون)قاچ یا بخش( تقسیم میشود که هر زون بهاندازه 6 درجه طول جغرافیایی است. شایان ذکر است در ایران عمده نقشههای تهیه شده در سیستم تصویر UTM می باشند. ایران در چهار زون 41،40،39،38 قرار دارد. جهت دیدن نقشه زون بندی به بخش آموزش و اطالع رسانی در سامانه فروش محصوالت سازمان نقشه برداری کشور مراجعه نمایید.

9 .تفاوت مقیاس و GSD چیست؟ پاسخ: GSD مخفف عبارت "Distance Sample Ground "یا فاصله نمونه برداری زمینی است. به عبارت دیگر به فاصله بین دو مرکز پیکسل متوالی دریک تصویر رقومی بر روی زمین گفته می شود.هر چه ابعاد GSD بزرگتر باشد وضوح تصویر رقومی کمتر و جزییات محدودتری قابل مشاهده است. GSD رابطه مستقیمی با ارتفاع پرواز دارد بطوریکه برای یک دوربین ثابت هر چه ارتفاع پرواز بیشتر باشد مقدار GSD بزرگتر خواهد شد. مقیاس عبارت است از نسبت طول اندازهگیری شده روی نقشه یا عکس)عکس تقریبا قائم( به طول افقی مشابه روی زمین. به عنوان مثال مقیاس 5000:1 یعنی یک سانتیمتر بر روی عکس یا نقشه معادل با 5000 سانتیمتر یا 50 متر بر روی زمین میباشد. در یک عکسهوایی که از مناطق غیر مسطح گرفته شده، مقیاس در نقاط مرتفعتر بزرگتر و در نقاط پایینتر کوچکتر است. علت آن است که نقاط مرتفع به دوربین نزدیکتر از نقاط پایینتر هستند. در حالیکه مقیاس یک نقشه در سرتاسر نقشه یکسان است.

10 .تفاوت اسکن متریک با غیر متریک چیست؟ پاسخ: بطور کلی دروبین های عکاسی و اسکنر ها را در دو دسته متریک و غیرمتریک دسته بندی می شوند. تفاوت اصلی و کلیدی این دو دسته، به استحکام هندسی و معلوم بودن پارامترهای کالبیراسیون می باشد. به عبارت ساده در اسکنرهای متریک، ابعاد پیکسل ها) کوچکترین واحد قابل نمایش در تصویر( در تمامی سطح تصویر به یک اندازه و یکسان می باشد. ولی در اسکنرهای غیر متریک، این اندازه در حد چند میکرون می تواند متغیر باشد. در کاربردهایی مانند: تفسیر بصری عکس های هوایی، جانمایی امالک و... نیازی به اسکن متریک وجود ندارد. الزم به ذکر است، ثبت سفارش عکس های متریک فقط با ارائه مستندات قرارداد نظارتی امکان پذیر است.

11 .کیفیت کدام نوع اسکن غیر متریک بهتر است؟ پاسخ: کوچکترین واحد قابل نمایش در هر تصویر را پیکسل می گویند. هرچه این عدد کوچکتر باشد، کیفیت تصویر بیشتر و عوارض با وضوح بهتری قابل رویت می باشند. اسکن عکس های هوایی آنالوگ در سه نوع 21،28،56 میکرون ارائه می گردند.الزم به ذکر است که حجم اسکن عکس های هوایی با کاهش اندازه پیکسل ها افرایش قابل توجهی یافته و کار با آنها نیز سختر می شود. برای تفسیر بصری عکس های هوایی، اسکن 28 میکرون قابل استفاده بوده و نیازی به اسکن 21 میکرون نمی باشد.

12 .تفاوت تصاویر رقومی هوایی با هدر و بدون هدر چیست؟ پاسخ: دروبین های اولتراکم از نوع دروبین های متریک می باشند. در صورتیکه مختضات مرکز تصویر در تصویر تگهداری شده باشد به این نوع از تصاویر، باهدر گفته شده و برای کاربردهای خاص مورد استفاده قرار می گیرند. برای تفسیر بصری، نیاز به اینگونه تصاویر نیست.

13 .اسکن عکس های هوایی آنالوگ موجود در آرشیو سازمان نقشه برداری کشور در چه مقیاس هایی می باشند؟ پاسخ: به طور کلی اسکن عکس های هوایی موجود در آرشیو سازمان نقشه برداری کشور را به دو دسته پوششی و غیر پوششی می توان تقسیم کرد. منظور از پوششی، پوشش تمام کشور و منظور از غیر پوششی، منطقه ای و محدود بودن پهنه پوشش این عکس ها است. عکس های پوششی شامل عکس های هوایی در مقیاس 20000:1 که در دهه چهل شمسی و عکس های هوایی در مقیاس 40000:1 که در دهه هفتاد و هشتاد شمسی می باشند. این سری از عکس ها علی الخصوص عکس های با ارزش دهه چهل شمسی در دعوای حقوقی و مستثنیات اراضی ملی بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. قدیمی ترین عکس های غیر پوششی مربوط به سال 1335 شمسی و از شهرهای آن دوره در مقیاس 6000:1 و 12500:1تهیه شده است. و در سال ها و دهه های بعد هم بر حسب نیاز و سفارش کاربران از مناطق مورد درخواست به شکل موردی عکس در مقیاس های متفاوت تهیه شده است.

14 .تصاویر اوکتراکم از چه سالی در آرشیو سازمان نقشه برداری کشور موجود است؟ پاسخ: این دسته از تصاویر رقومی هوایی از مناطق مختلف شهری و غیر شهری بوده که از ابتدای دهه 90 شمسی با دوربین عکسبرداری هوایی رقومی ULTRACAM اخذ شده اند.

15 .تصاویر ماهواره ای موجود در آرشیو سازمان مربوط به چه سالهایی است؟ پاسخ: تصاویر ماهوره ای موجود در آرشیو سازمان نقشه برداری کشور چهار دسته ذیل می باشند: الف- تصاویر ماهوره Spot : از سال 1384 لغایت 1387 شمسی، عمدتا سال 1387 ب- تصاویر ماهوره Lansat : از سال 1381 لغایت 1382 شمسی ج- تصاویر ماهوره IRS : ازسال 1381 لغایت 1384 شمسی د- تصاویر ماهوره Ikonos : ازسال 1384 لغایت 1385 شمسی

16 .آیا نامه و توضیحات تکمیلی مبنای بررسی یک سفارش است؟ پاسخ: افزودن نامه در هنگام ثبت سفارش الزامی نیست و مبنای بررسی تمامی سفارش ها، فیلدهای پرشده توسط متقاضی است و در صورت مغایرت، فیلدهای پرشده مالک بررسی و پاسخ به درخواست ثبت شده می باشد. توضیحات تکمیلی باید شامل، آدرس مکان مورد درخواست باشد.در صورتی که بازه سال های مورد درخواست زیاد بوده و نوع نیاز، باید ثبت شود. به عنوان مثال اگر عکس های مورد درخواست شامل بیش از یک دهه باشد، قید شود در هر دهه یک سری عکس مورد نیاز است ویا تمامی عکس های موجود در دهه 40 ثبت شود.

17 .بارگذاری نامه در چه صورتی ضرورت پیدا می کند؟ پاسخ: فقط در مواردی که دستگاه دولتی یا حقوقی درخواست پاسخ مکتوب داشته باشد الزم به ذکر است،پاسخ نامه از طریق سیستم اتوماسیون دولت، ارسال خواهد شد و نیازی به حضور متقاضی به سازمان نقشه برداری کشور نیست. کار شناسان رسمی قوه قضائیه یا دادگستری، جزء دستگاه های دولتی یا حقوقی نمی باشند.

18 .آیا استفاده از محصول "عکس نقشه" برای دعاوی حقوقی متداول است؟ پاسخ: خیر.

19 .روند بررسی و تایید درخواست محصول چارت دریایی به چه شکلی است؟ پاسخ: برای ثبت سفارش دسته محصول چارت های دریایی، بارگذاری نامه الزامی است و درخواست ابتدا توسط مدیریت آبنگاری سازمان نقشه برداری کشور مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تایید، پیامک پرداخت هزینه های پست و محصول برای متقاضی ارسال می شود.

20 .محصول سفارش داده شده به چه آدرسی پست می شود؟ پاسخ: به آدرس محل سکونت متقاضی که در مرحله ثبت نام توسط متقاضی مشخض شده است.

21 .تفاوت روش های ثبت سفارش در دو دسته محصول اسکن عکس های هوایی آنالوگ و تصاویر رقومی هوایی) شناسایی توسط کاربر؛ شناسایی توسط کارشناس( چیست؟ پاسخ: با توجه به اینکه بخشی از کارشناسان شخصا اقدام به شناسایی محصول مورد درخواست خود) با استفاده از سامانه رسا( می کنند، جهت تسریع در این دسته از درخواست ها، روشی به نام "شناسایی توسط کاربر" پیش بینی شده است. این درخواست ها توسط کارشناسان شرکت و یا سازمان نقشه برداری کشور مورد بررسی قرار نمی گیرند و متقاضی بالفاصله پیامک های پرداخت هزینه های پست، تعرفه محصول را دریافت خواهد کرد. در صورت اشکال در شناسایی و خطاهای احتمالی، هیچگونه امکانی جهت عودت مبالغ پرداختی وجود ندارد.

22 .مدت زمان آماده سازی محصوالت سازمان نقشه برداری کشور چند روز است؟ پاسخ: برای کالس اصلی نقشه ها و چارتها: حداکثر چهار روز کاری برای کالس اصلی عکسها و تصاویر: حداقل پانزده روز کاری برای کالس اصلی ایستگاههای مبنایی: حداقل سه روز کاری یادآوری می گردد: زمانهای قید شده فقط شامل زمان آماده سازی محصول در سازمان نقشه برداری کشور است و مدت زمان پست مرسوله، محاسبه نشده است.

23 .در چه شرایطی می توان سفارش ثبت شده را مجددا ویرایش کرد؟ پاسخ: در صورتیکه سفارش لغو شده باشد، متقاضی براساس متنی که برای او ارسال شده، امکان ویرایش سفارش خود را دارد. 24 .وضعیت سفارش ثبت شده را چگونه می توان مشاهده کرد؟ پاسخ: از طریق صفحه" سفارشات " گزینه "بررسی درخواست" در حساب کاربری متقاضی