دبیر شورای عالی نقشه‌برداری کشور و رئیس کمیسیون معین : دکتر علی جاویدانه

دبیر کمیسیون معین شورای‌عالی نقشه‌برداری: مهندس پیمان بکتاش

رئیس دبیرخانه شورای‌عالی نقشه‌برداری کشور: دکتر فریبا نوروزی

کارشناس دبیرخانه شورای‌عالی نقشه‌برداری: پروین رفاهی

 

پست الکترونیکی: supremecouncil_ surveing@ncc.gov.ir

شماره تلفکس: 66071019